بازرسی ایمنی انبار ها

مرگ، جراحت، بیماری های شغلی، از بین رفتن اموال و تجهیزات، خطراتی هستند که همواره سازمان شما را تهدید می کنند. شرایط خاص انبارها موجب می شود تا پتانسیل بروز حادثه در آنها، بالاتر  و  تبعات  ناشی از آن به مراتب سنگین تر باشد. بی نظمی، نقص سیستم الکتریکی، کمبود روشنایی، فرسودگی تجهیزات انبار، بهره برداری غیراصولی از آنها و گاهاً، روش های کاری پرخطر برخی از دلایلی هستند که انبارها را به نقاطی حادثه خیز تبدیل می کنند.

در  «مهندسین مشاور زنجیره تامین کارآمد»  ما  باور داریم که حادثه خبر می کند. ما با بازرسی ایمنی انبارهایتان از وجوه مختلف به شما کمک می کنیم  با صرف هزینه اندک نشانه های بروز حادثه را شناسایی کنید و با رفع آنها از بروز حادثه پیشگیری کرده، از خسارت مالی اجتناب کنید و به مسئولیت خود در قبال حفظ جان نیروهایتان عمل نمایید. 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کافیست با شماره تلفن 22026479 (021) تماس بگیرید.