برگزاری دوره های آموزشی

اگر چنانچه انبارهای خود را به بهترین سیستم های فیزیکی و اطلاعاتی موجود تجهیز نمایید، اما نیروهای خود را برای بهره برداری درست از آن امکانات آموزش ندهید، نتیجه مورد انتظار حاصل نخواهد شد. چرا که نیروی انسانی رکن اصلی پروژه های بهبود و توسعه است.


ما در  «مهندسین مشاور زنجیره تامین کارآمد»  دوره های آموزشی کاملاً کاربردی را برای افراد در  سطوح مختلف  سازمان از مدیران  و سرپرستان تا نیروهای عملیاتی انبار برگزار می نماییم. شما می توانید به فراخور نیازمندی های شغلی خود در دوره های مختلف شرکت کرده و سطح دانش و مهارت خود را ارتقا دهید. بدین ترتیب، خود به افرادی متخصص تبدیل می شوید که می توانید سیستم های  موجود خود را مورد ارزیابی قرار دهید و راه حل هایی به منظور بهبود مستمر آنها پیدا کنید.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر کافیست با شماره تلفن 44196422(021) تماس بگیرید.